Bloggstopp

”Fastän man är GD så är man berättigad till en åsikt som sträcker sig förbi den för Svenska Spel och statsfinansernas skräddarsydda lagstiftning.” Så avslutar en korrespondent sin uppmaning till mig att – vid sidan av de traditionella mantran som hen menar att vi myndighetsföreträdare presterar– leverera ett ”riktigt” svar i en specifik fråga.

Uppmaningen är i sig inte alls tokig. Man får väl leva med insinuationen om att frågeställare och allmänhet i övrigt får tillrättalagda svar där inte hela sanningen framträder. Men vad händer då när man talar lite öppnare, kanske enligt devisen ”här finns inget att dölja”.

Risken är naturligtvis att det framförda återkommer och ”biter dig i häcken”. Det kan handla om att informationen/synpunkten används emot dig i ett annat sammanhang eller används för att göra ett scoop. Off the record existerar inte i dessa sammanhang och försiktighet är därför påkallad. Dessvärre medför denna också att informationsutbytet inte blir vad det hade kunnat vara.

Principiellt måste man också fråga sig hur privat en myndighetsföreträdare kan vara. En del skulle säga inte alls. Andra menar att man kan vara hur privat som helst så länge det inte berör de frågor som den aktuella myndigheten har att hantera. För egen del är jag med tiden blivit allt osäkrare.

I ett försök att hålla någon form av skiljelinje har jag på denna blogg en ”waiver” (friskrivningsklausul) som säger följande.

”Denna blogg är på intet sätt något forum för Lotteriinspektionen. De åsikter och tankar som framförs här är endast mina egna och ska inte uppfattas som att de representerar något officiellt ställningstagande från Lotteriinspektionens sida.”

Trots detta så förekommer det att bl.a. nyhetstjänster av allehanda slag åberopar inläggen som officiella uttalanden från den svenska spelmyndigheten. När anden väl har slunkit ur flaskan är det oerhört svårt att få honom tillbaka in. I de flesta fall är det omöjligt.
Så vad göra? Sluta blogga eller bli så knastertorr i inläggen att dessa blir helt ointressanta? Eller alltid skriva det man tycker och känner ”damned the consequences”?

Om spelreglering finns som bekant mycket att anföra. Det är inte ämnesbrist som har gjort att jag har tagit ett längre uppehåll som från om med nu blir ännu längre. Två andra skrivprojekt (mindre sådana) får nu företräde. Väl mött igen!

Publicerat i Uncategorized | 1 kommentar

Tecken på spelberoende hos unga?

Bra artikel av dr Mark Griffiths

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Läckande spelbolag

Endast några dagar före det svenska riksdagsvalet briserade uppgifter i media rörande Jimmie Åkessons spelvanor. Utan att gå in på eventuella politiska konsekvenser av detta och utan att spekulera i eventuell spelproblematik och följderna av en sådan har det varit en annan aspekt på nyhetsförmedlingen som fångat mitt intresse.

Om den ursprungliga källan till uppgifterna varit svenska penningförmedlare är för mig oklart. Men enligt uppgifterna i media bekräftades uppgifterna rörande Åkessons spelande av spelbolag på Malta. Jag vet från särskilt insatta att kundens rätt till anonymitet och integritet är något som värnas särskilt, inte minst i maltabaserade bolag, och då inte enbart på grund av avtalsrättsliga förpliktelser utan också som ett led i ett mer långsiktigt och omfattande förtroendebyggande. De i Sverige statligt kontrollerade spelbolagen lägger stor vikt vid kundanonymiteten, något som de i vissa situationer paradoxalt nog har kommit att klandras särskilt för.

Att det läcks konfidentiell information kanske numera är att se som vardagsmat och jag är den första att hävda att meddelarskyddet måste värnas. Men den eventuella rätt som tillkommer enskilda att lämna uppgifter gäller inte för själva spelbolaget. De måste så att säga ha koll på grejorna och se till att information av aktuellt slag skyddas. Att rättsvårdande myndigheter i vissa situationer kan få del av information enligt särskilda procedurer är en sak. Men i övrigt bör det vara enbart den enskilde som kan samtycka till att informationen lämnas ut.

Enligt media har det lite ospecificerat talats om ett antal maltabaserade bolag. En som med säkerhet vet var han haft sina konton är naturligtvis Åkesson själv. Nu är jag ingen expert på maltesiska regler kring skydd för privatlivets helgd och den personliga integriteten, men jag är rätt övertygad om att de skiljer sig väsentligt från motsvarande svenska regler. Det kan därför inte uteslutas att en civilrättslig skadeståndstalan skulle kunna vinna framgång. Under alla förhållanden borde tillsynsmyndigheten ha synpunkter på det bristande kundskyddet.

I bankvärlden hade motsvarande uppgiftsläckage varit oacceptabelt. Det borde det vara också i denna situation. Det konsumentskyddet förtjänar alla oavsett partitillhörighet.

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Allmännyttigt spelande – ett steg vidare

I Sverige är det som bekant endast juridiska personer som bedriver/tillgodoser allmännyttig verksamhet som kan få tillstånd till rikslotteri. I praktiken uppstår inte sällan diskussioner dels om vilken sorts juridisk person som kan få tillstånd, dels om den aktuella verksamheten utgör allmännyttig verksamhet. Medan t.ex. organisationer för nykterhet och liknande syften otvivelaktigt är allmännyttiga är det inte säkert att en förening för burhönsens främjande är det. Frågorna är naturligtvis mer mångfacetterade än så.

Hur allmännyttiga verksamheter ska finansiera sin verksamhet är dock alltid ett aktuellt ämne. Att spelverksamhet, och då främst lotterier, kan vara en källa är välkänt. Men kan spel användas av den ideella sektorn för andra ändamål än att samla in pengar?

Dr Brian Beaton har i artikeln ”Can Gaming Be Used in the Nonprofit Sector for More than Fundraising?” analyserat just den aspekten (Occasional Paper Series, 28. Las Vegas: Center for Gaming Research, Universities Libraries, 2014). Jag är väl medveten om att vissa anser att University of Nevada, Las Vegas, inte har något att lära svenska myndigheter, men tröstar mig med att de har fel. Dessbättre är det väl alltjämt politiskt korrekt att ta del av det intressanta material som universitetet offentliggör på nätet.

Artikeln berör bl.a. det förhållandet att nya spelbaserade plattformar används inom t.ex. forskningen för att forskarna ska få ”hjälp” av andra för att sammanställa resultat m.m. Frågan ställs om och hur folks spelintresse kan användas för att bistå allmännyttiga föreningar med administration av främst data och annan information.

Såvitt jag vet förekommer detta inte alls i Sverige. Visst låter det utmanande?

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Behovet av en plan B

EU-kommissionen har sedan 2006 haft synpunkter på den svenska regleringen avseende internetpoker och sportvadhållning på nätet. Det formella förfarandet är klart och ett kommissionsbeslut om nedläggning eller stämning för överträdelse av EU-regelverket är det som återstår i de aktuella ärendena.

Eftersom Sverige inte har förändrat sin lagstiftning på de aktuella områdena förefaller ett ”rent” nedläggningsbeslut mindre sannolikt. Att Sverige står på tröskeln till EU-domstolen är således ett konkret faktum.

De spelfrågor som avgörs av EU-domstolen hanteras normalt inom ramen för det som kallas förhandsavgöranden, innebärande att domstolen besvarar en eller flera frågor som ställts av en domstol i ett medlemsland. Domen kan vara mer eller mindre konkret, men det är slutligen upp till de nationella domstolarna att döma i ”sina” mål med hänsyn tagen till vad EU-domstolen uttalat i sitt förhandsavgörande.

Ett överträdelseärende får en mer direkt effekt. På ett aningen förenklat sätt kan man säga att domstolen antingen accepterar den svenska regleringen eller underkänner densamma. Domstolen kan inte döma mer än vad som yrkats, dvs. i detta fall har den att pröva internetpoker och sportvadhållning på nätet.

Vid ett eventuellt underkännande av den svenska regleringen i något eller flera avseende uppkommer ett särskilt problem. Uttalar domstolen att ett system som det svenska inte är förenligt med EU-rätten uppkommer frågan vad som gäller de delar av den svenska regleringen som inte uttryckligen varit föremål för prövning.

Svenska Spels rätt att anordna såväl internetpoker som sportvadhållning bygger på regeringens koncessionsbeslut. Att de underkänns är kanske i sig ingen ”biggy”. Men regeringens beslut bygger på bemyndiganden i lotterilagen. Vad gäller för alla andra bestämmelser i den? Är hela lagen ogiltig? Eller bara delar av den? Och i så fall vilka?

Det är kanske vissa som anser att frågeställningen saknar aktualitet. Men i den värsta av världar kan en stämning lämnas in snabbt och processen fullföljas på kort tid.

Skulle det svenska systemet anses vara oförenligt med EU-rätten gäller detta omedelbart. Det blir således inte tal om några övergångstider för att vidta eventuella korrigeringar.

Att vissa aktörer omedelbart skulle försöka utnyttja det osäkra läget bedömer jag som givet, där den främsta indikationen är den alltmer frekventa marknadsföringen från spelbolag utan tillstånd i Sverige. Hur vissa tidigare avgöranden från EU-domstolen uppfattats och tolkats av mer eller mindre initierade talar också med styrka för detta.

Historiskt finns det exempel på att riksdagen i trängda lägen ”snabblagstiftat”. Det har då rört sig om mer detaljartade regler och, såvitt jag har mig bekant, inte mer omfattande regelpaket. Min hypotes är att en fullständig regelreformering tar cirka 3 år om alla nödvändiga resurser utnyttjas på bästa sätt. I detaljerna bor som bekant en högre ordning.

Man ska aldrig måla fan på väggen och leverera domedagsprofetior i ogjort väder. I detta fall är det dock aningen för många överträdelseärenden för att det ska kännas helt bekvämt. Lite framtida kaos-varning är det allt. Det kan därför vara läge att åtminstone börja skissa på en plan B. Ett alternativ är förstås att vid ett underkännande förbjuda allt spel till dess att man fått ordning på grejorna (Nederländerna har t.ex. utlyst ett ”reklamförbud” för oreglerat spel under det att en ny lagstiftning tas fram). Ett totalförbud dock är ett smärtsamt, dyrbart och – enligt mitt förmenade – oacceptabelt alternativ. Att sitta helt stilla i båten är emellertid inte heller ofarligt.

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Fånigt krig?

Perioden 3 september 1939 till 10 maj 1940 kallas ibland för The Phoney War (alltså låtsaskriget och inte det fåniga kriget!). Begreppet myntades när varken Storbritannien eller Frankrike i handling stred mot Tyskland, trots att krig hade förklarats. Först med Tysklands invasion av Belgien, Nederländerna och Luxemburg brakade det loss på allvar.

Jag tillåter mig att undra om det inte råder något av ett Phoney War på svensk spelmarknad. Eller är denna inställning så udda att den bäst beskrivs som att ”I´m so isolated, I´m like Colonel Kurtz. I´ve gone upriver.” som Boris Johnson, Londons borgmästare, en gång uttryckte sig med hänvisning till filmens apokalyps?

Spel ses av många som en ”förgiftad bägare” och myndigheter på området beskrivs ibland närmast som ”The Gauleiters of Public Service”. Men nog krigas det nu för tiden på ett sätt som väl ändå måste vara lite på låtsas?

När chefredaktörer påstår att yttrandefriheten är hotad till följd av förbudet mot utländsk spelreklam vet de om att merparten av sådana annonser inte skyddas av grundlagarna. Som domare Scalia i US Supreme Court en gång skrev: ”Detta argument är inte en ulv i fårakläder. Den här ulven kommer som ulv”. Att annonsintäkterna i sig kan utgöra en förutsättning för utgivning och därmed ha en mycket stark koppling till yttrandefriheten är en helt annan sak. Att debattera med media om yttrandefriheten är – och ska inte heller vara – lätt. Men att få motvinden med sig på detta område är närmast omöjligt.

När ett monopolföretag inte längre vill ha sitt monopol blir man också aningen fundersam. Att andra aktörer är missnöjda med sakernas nuvarande tillstånd förstår jag. Men en ensamrätt borde vara en ganska svårslagen väg mot maximerade intäkter.

Riksdagsledamöter påpekar ständigt att det finns en klar majoritet för en förändring av spelregleringen utan att det händer något. I denna fråga finns däremot ett otvivelaktigt grundlagsstöd. Enligt 1 kap. 4 § regeringsformen är det riksdagen som stiftar lag och det finns inget som hindrar att den initierar lagändringar. Under alla förhållanden verkar det inte finnas mycket kvar att kriga om i paneldebatter.

Phoney War är kanske att överdriva. Något ovanlig är nuvarande situation i alla fall.

Det är en missuppfattning att spelmarknaden utvecklas självständigt. Det är fortfarande människor som sitter bakom spakarna. I detta perspektiv är det viktigt att lagstiftaren inte förvandlas till en statist som tittar på när rättsutvecklingen drivs framåt av domstolarna.

Någon kanske frestas att hålla med Ernst Jünger: ”Under de senaste åren har det blivit ganska klart för mig att tystnaden är det starkaste av vapen, förutsatt att det förblir fördolt bakom något som förtjänar att tystas ned.”

Dörren är emellertid fortfarande öppen. Om den ska förbli öppen eller stängas är alltjämt en politisk fråga. Men nog måste dagsläget uppfattas som en inbjudan till agerande. Vi behöver inte ens invadera något europeiskt land för att bryta dödläget.

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Vaktombyte i GREF

Vid årets Gaming Regulators European Forum i Dublin 28-30 maj avslutades min tvåårsperiod som organisationens ordförande. Ny ordförande är dr Jason Lane från Jersey Gambling Commission. Styrelsen behåller en stark nordisk representation eftersom Lotteriinspektionens Maria Wennerberg Sedigh valdes till ny Treasurer. Även Jonny Engebö från norska Lotteritilsynet tar plats i styrelsen.

70 deltagare från 25 europeiska jurisdiktioner och observatörer från Singapore, Kap Verde och Sydafrika närvarade. Särskilt kul var det att se representanter från de ”nya” jurisdiktionerna Åland och Nordirland.

Konferensens huvudsakliga teman var penningtvätt, match fixning och system för (själv) avstängning. Även GREF:s tre arbetsgrupper (Egaming and technical issues, Responsible gambling och Infostat [information och statistik]) arrangerande workshops.

Publicerat i Uncategorized | 1 kommentar